Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens

Handelsnaam: Minimaps
Contactpersoon: Julian Tramper
Vestigingsadres: Jacoba van Beierenlaan 13, 4333RL Middelburg
E-mail: julian@minimaps.nl
KvK-nummer: 66599555
BTW-nummer: NL001752675B41

Artikel 1 - Definities

Met “klant” wordt hierna bedoeld: de afnemer, zijnde een rechtspersoon of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, of een consument, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, van goederen en diensten van Minimaps. Met de term “schriftelijk” wordt bedoeld: een vastlegging per brief of e-mail.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Minimaps en op alle overeenkomsten tussen de klant en Minimaps. Algemene voorwaarden die door de klant worden gehanteerd, zijn van toepassing uitgesloten.

Artikel 3 - Aanbieding en totstandkoming

3.1 De overeenkomt tussen de klant en Minimaps komt niet reeds tot stand doordat de klant opdracht geeft n.a.v. een aanbod van Minimaps, maar pas doordat Minimaps de opdracht van de klant schriftelijk bevestigt (“opdrachtbevestiging”).

3.2 Aanbiedingen van Minimaps zijn dan ook niet bindend in die zin, dat zij nog slechts door de klant behoeven te worden aanvaard om een overeenkomst tot stand te brengen. Alle aanbiedingen kunnen door Minimaps te allen tijde worden herroepen, ook nadat het aanbod door de klant is aanvaard.

Artikel 4 - Annulering

4.1 Wil de klant de met Minimaps gesloten overeenkomst annuleren, dan dient hij Minimaps een schriftelijk bericht van annulering te sturen. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door Minimaps schriftelijk is bevestigd.

4.2 Na annulering brengt Minimaps bij de klant de werkelijke tot dan gemaakte kosten in rekening.

Artikel 5 - Specificaties van drukwerk

5.1 De klant houdt rekening met het feit dat kleuren – van drukwerkproducten en opmaakbestanden - zoals weergegeven in een eigen print-out van de klant of zoals getoond op een beeldscherm bij de klant, in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking geeft de klant geen aanspraak wegens tekortkoming. Een objectief bepaalde standaardkleur geldt alleen als dat is vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Afwijkingen tot 5% in formaat zijn toegestaan en geven de klant geen aanspraak wegens tekortkoming. De afwijking wordt bepaald door vergelijking (i) in geval van controle bestanden: met het bestand zoals door Minimaps ontvangen en (ii) in andere gevallen: met het afdrukvoorbeeld in PDF. Ook indien een standaardkleur geldt is een afwijking van toegestaan.

Artikel 6 - Prijs en betaling

6.1 Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend wat er staat in de opdrachtbevestiging. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. De overeengekomen prijs is exclusief verzenden of bezorgen.

6.2 Is vooruitbetaling afgesproken, dan wordt de opdracht pas uitgevoerd nadat de klant het volledige bedrag heeft betaald. Niettemin kan Minimaps kosten die zij maakte voordat betaling werd ontvangen, in rekening brengen in geval van annulering. Is betaling op rekening afgesproken, dan zal klant het factuurbedrag betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze betalingstermijn is een fatale termijn. Minimaps kan in dit geval vooruitbetaling of betaling onder rembours vragen indien Minimaps (naderhand) reden heeft te vrezen dat betaling op rekening niet tijdig zal geschieden.

6.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant automatisch in gebreke. Minimaps heeft dan aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) met ingang van de dag waarop uiterlijk betaald had moeten worden. Ook heeft Minimaps aanspraak op vergoeding van kosten van buitengerechtelijke incassokosten en een vergoeding van de werkelijke gemaakte gerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door adviseurs, advocaten en externe deskundigen. Een en ander onverminderd de overige wettelijke en contractuele rechten van Minimaps.

6.4 De in rekening gebrachte prijs is terstond opeisbaar als de klant faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op de klant de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, beslag op het geheel of een gedeelte van de goederen van de klant wordt gelegd, de klant komt te overlijden of wordt ontbonden, de klant onder curatele of bewind wordt gesteld, of na het sluiten van de overeenkomst andere omstandigheden ter kennis komen die Minimaps goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

Artikel 7 - Levering en risico tijdens vervoer

7.1 Levering aan de klant geschiedt via een passend vervoer in opdracht van Minimaps of door Minimaps zelf. Het risico van verlies of beschadiging van de producten tijdens het vervoer ligt evenwel altijd volledig bij de klant, vanaf afgifte aan de vervoerder. De klant zal de vervoerder moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies en beschadiging. Afwijkende afspraken over vervoer en/of verpakking verbinden Minimaps alleen indien ze schriftelijk door Minimaps werden aangegaan.

7.2 Alle producten worden normaliter binnen één week geleverd, tenzij anders vermeld of overeengekomen. Oponthoud of vertraging in de uitvoering is niet voor rekening van Minimaps. Overschrijding van de uitvoeringstermijn ontslaat de klant nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal de klant evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. Door Minimaps geleverde producten blijven eigendom van Minimaps totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

7.3 De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel bezorgd. Kan geen aflevering plaatsvinden om redenen die bij de klant liggen, dan wordt nog één keer zonder kosten een bezorging gedaan. De levertermijn wordt verlengd met de vertraging die dan optreedt, ook als een fatale levertermijn is overeengekomen. Lukt het dan weer niet om de goederen af te geven, dan zal Minimaps de goederen voor rekening van de klant beschikbaar houden, tot nader order, maar maximaal 30 dagen. Binnen die 30 dagen kan de klant alsnog geleverd krijgen, tegen betaling van de kosten van opslag en (her)levering. Zijn de 30 dagen verstreken, dan kan Minimaps zich van de goederen ontdoen, voor rekening van de klant. De koopprijs wordt verschuldigd na eerste aanbieding. De koopprijs blijft verschuldigd als Minimaps zich van de goederen ontdoet.

Artikel 8 - Herroepingsrecht

8.1 Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten, mits de producten onbeschadigd zijn. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk kenbaar te maken aan Minimaps. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

8.2 Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor de rekening van de klant. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Minimaps dit binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat de producten reeds terug ontvangen is door Minimaps of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Wanneer er meerdere artikelen zijn besteld en niet alles uit de bestelling retour wordt gezonden, worden de verzendkosten van de aankoop niet terugbetaald.

8.3 Bij foutieve opgave van het afleveradres wordt bij retourzendingen het bedrag van de producten teruggestort, maar de verzendkosten worden niet vergoed. Ongefrankeerde en onaangekondigde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

8.4 Producten die door Minimaps tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant, zoals gepersonaliseerde plattegronden en ander maatwerk, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 9 - Tekortkomingen

Indien de klant terecht reclameert over een product, heeft Minimaps de verplichting maar ook het recht om, met herstel van de tekortkoming, het product opnieuw te leveren of het ontbrekende aanvullend te leveren. Die (her)levering zal geschieden met bekwame spoed. De klant heeft geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. Een reclame met betrekking tot geleverde producten beïnvloedt niet de verplichtingen van de klant uit hoofde van eerdere of nog te verrichten leveringen en geven de klant niet het recht de betaling van de vorderingen van Minimaps op te schorten. Als herlevering bezwaarlijk is voor Minimaps, kan Minimaps ervoor kiezen om de opdracht te ontbinden en de koopprijs te crediteren.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van Minimaps in verband met de levering van producten aan de klant – zowel de aansprakelijkheid uit overeenkomst als die volgens de wet – is beperkt, zoals hierna aan te geven.

10.2 In geval van tekortkoming geldt het bepaalde in artikel 9, maar heeft de klant geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. De klant heeft in dat geval geen (verdere) aanspraken jegens Minimaps

10.3 Minimaps is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van de klant of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder andere verstaan: reputatieschade, verlies aan goodwill, omzet/winstderving en alle andere vormen van directe en/of indirecte schade veroorzaakt door Minimaps, haar ondergeschikten, haar ingeschakelde hulppersonen en/of haar geleverd drukwerk. De aansprakelijkheid van Minimaps is altijd beperkt tot het factuurbedrag exclusief BTW van de opdracht waarin de aansprakelijkheidstelling door de klant of de derde haar oorzaak vindt. Betreft de (oorzaak van) aansprakelijkstelling een deellevering, dan wordt het aansprakelijkheidsmaximum bepaald door de waarde van dat onderdeel van de opdracht.

10.4 Minimaps is niet aansprakelijk voor de aspecten van de levering waarvoor de klant zelf de verantwoordelijkheid heeft of het risico draagt. Dit betreft onder andere de opmaak die door de klant werd goedgekeurd zoals bepaald artikel 5.

10.5 De klant zal Minimaps vrijwaren en schadeloosstellen, als Minimaps wordt aangesproken door een derde in verband met geleverd drukwerk en het betreffende manco, indien dit in de verhouding tussen Minimaps en de klant niet voor rekening of risico van Minimaps komt maar van de klant.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

Minimaps blijft eigenaar van geleverd drukwerk totdat de klant alle verplichtingen jegens Minimaps heeft voldaan die voortvloeien uit de betreffende levering van drukwerk of uit overeenkomstige transacties die partijen met elkaar hebben gedaan en zullen doen. De klant kan de producten, waarvan de eigendom door Minimaps wordt voorbehouden, gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De klant is gehouden het onder eigendomsvoorbehoud geleverde drukwerk met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Minimaps te bewaren. De klant is niet bevoegd om deze zaken te vervreemden of daarop een recht van zekerheid te vestigen ten behoeve van derden.

Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten

12.1 De intellectuele eigendomsrechten van Minimaps op al hetgeen Minimaps in de uitvoering van de overeenkomst tussen de klant en Minimaps aan de klant verstrekt, waaronder in ieder geval tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen en drukwerk blijven berusten bij Minimaps en mogen door de klant slechts worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst tussen Minimaps en de klant.

12.2 De klant staat er jegens Minimaps voor in dat de opmaak van het drukwerk, zoals bepaald door de klant, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht van derden. De klant vergoedt Minimaps alle schade en nadeel die Minimaps lijdt indien en doordat het door Minimaps geproduceerde drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden. De klant vrijwaart Minimaps tegen aanspraken van derden op dit punt. Minimaps heeft het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de klant.

Artikel 13 - Overmacht

13.1 Partijen zijn niet aansprakelijk wegens tekortkoming indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt aan de zijde van Minimaps in ieder geval verstaan: oorlog, onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties. Voor zover dat van toepassing kan zijn, is ook sprake van overmacht aan de zijde van Minimaps indien de hiervoor bedoelde omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of toeleveranciers van Minimaps

13.2 Minimaps is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting gedurende de periode waarin Minimaps door overmacht is verhinderd haar verplichtingen te voldoen. Een overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met deze periode.

13.3 Indien door overmacht de leveringstermijn meer dan één maand wordt vertraagd, zijn zowel Minimaps als de klant bevoegd de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, zonder dat Minimaps en klant over en weer tot enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook zijn gehouden.

Artikel 14 - Ontbinding

De overeenkomst kan door Minimaps met onmiddellijke ingang en zonder verzuim van de klant door middel van een schriftelijke verklaring aan de klant worden ontbonden indien: a) de klant faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; b) klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt; c) Op de klant de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard; d) Beslag op het geheel of een gedeelte van de goederen van de klant wordt gelegd; e) klant komt te overlijden; f) klant wordt ontbonden; g) klant onder curatele of bewind wordt gesteld; h) Na het sluiten van de overeenkomst aan Minimaps andere omstandigheden ter kennis komen die Minimaps goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan haar verplichtingen zal voldoen; een en ander onverminderd het recht van Minimaps om van klant schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 - Overdraagbaarheid, rechten en plichten

15.1 De klant kan vorderingen op Minimaps, uit welke hoofde dan ook, niet overdragen aan een derde. Dergelijke vorderingen zijn nadrukkelijk niet overdraagbaar. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 83, lid 2 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek.

15.2 Het is de klant niet toegestaan zonder de schriftelijke voorafgaande goedkeuring van Minimaps enige verplichting uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde.

Artikel 16 - Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van de klant jegens Minimaps in ieder geval één jaar na de dag waarop het vorderingsrecht is ontstaan, tenzij binnen deze termijn de vordering(en) bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.

16.2 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.